Articles

Rady Poradců Vs. Představenstvo

bez Ohledu na typ organizace, podniky potřebují širokou škálu odborných znalostí k dosažení jejich mise a zůstat udržitelný. Přístup k celé řadě rad může pomoci organizaci růst a překonat své konkurenty a zvýšit hodnotu a pověst organizace. Ve většině případů jsou organizace povinny zřídit formální představenstvo, které je odpovědné za plánování a dohled nad organizací.

Před nastavením poradní deska, desky by měl diskutovat o problému a dojít ke konsensu o tom, proč chtějí zřídit poradní výbor, a to, co doufají, že dosáhnout. Vaše rada může mít specifické potřeby, jako je marketing, kybernetická bezpečnost, dodržování předpisů, lidské zdroje nebo odborné znalosti v oboru. To je důležité pro desky mějte na paměti, poradní výbor je účel při vytváření tak mohou struktura poradního výboru se dostat co nejvíce z jeho členů.

existuje mnoho rozdílů mezi členy poradní rady a řediteli představenstva. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že poradní sbor nemá žádné svěřenské povinnosti ani závazky. Ne každá rada potřebuje poradní sbor. Před tímto rozhodnutím, je důležité, aby správní rady pochopily roli rady poradců vs. správní rada.

Jedinečnost a Výhody Poradních výborů

Poradní rady mohou být užitečné zejména pro začínající organizace a malé organizace, které mají málo prostředků k práci. Neexistují žádné parametry, pro které typy organizací mohou vytvořit poradní sbor. Desky mají svobodu rozšířit nebo zmenšit velikost svých poradních sborů a přidat nebo odebrat lidi, jak uznají za vhodné. Ředitelé poradních sborů mohou být přijati, aby sloužili pouze podle potřeby, a lze je snadno nahradit.

poradní sbor je neformální výbor, kde jsou členové vybíráni představenstvem nebo výkonným týmem. Cílem poradního sboru je poskytnout cenné rady pomoc, radu a odborné znalosti. Rada může přijmout nebo zahodit své rady, jak uzná za vhodné.

vzhledem k tomu, že členové poradní rady nemají žádnou odpovědnost, mohou snadněji poskytnout pokyny a Rady. Zázvor Silverman, žena, která se podává na více desek pro soukromé, veřejné a neziskové organizace, jakož i poradních orgánů, státy, „úroveň řízení a hands-na taktické rady je vyšší pro mě na poradní kapacity.“S vědomím své zkušenosti jako člen správní rady, Zázvor říká, že její role na desce je více strategické a zaměřil se na vyšší úroveň. Je to proto, že hodnota akcionářů je hlavním hlediskem. Naproti tomu poradenství, které pochází od poradního sboru, bývá specifičtější pro nové změny, ke kterým dochází a které ovlivňují operace. Podle jejích zkušeností, členové poradní rady byli aktivní a participativní a vždy existoval volný tok informací a diskuse.

mít poradní sbor uvedený na webových stránkách organizace a hlavičkový papír může také zvýšit reputaci a důvěryhodnost organizace u klientů nebo investorů. Lidé, kteří mají kalibr, aby sloužili v poradním sboru, také pomohou rozšířit síťové kontakty organizace.

jak bylo uvedeno výše, členové poradního sboru nemají odpovědnost za svou účast v poradním sboru. Naproti tomu ředitelé správní rady mají svěřenecké povinnosti, což jsou nejdůležitější povinnosti, které mají, protože jejich úroveň odpovědnosti je mnohem vyšší.

členové poradní rady jsou ručně vybráni a zaměřeni na odborné znalosti, které mohou organizaci přinést. Členové poradní rady pomáhají vyplňovat mezery ve znalostech. Kromě toho mohou pomoci desce proniknout na nové trhy nebo průmyslová odvětví. Členové poradní rady mají striktně poradní povahu a nemají ve správní radě žádná oficiální hlasovací práva.

při výběru lidí, kteří mají sloužit v poradním sboru, by měla mít Rada důvěru v dovednosti jednotlivce, úroveň znalostí v oboru a povědomí o potřebách společnosti. Je také důležité, aby měli o organizaci zájem a byli motivováni, aby jí pomohli uspět. Při rozhodování o tom, kdo by měl sloužit na poradní deska, desky by měla projít přes kandidátů, které jsou apt se dávají do skupinového, nebo nabídnout pouze poradenství, které se domnívají, že bude dobře přijato radou. Měli by to být jednotliví myslitelé, kteří mají také dostatek času na výzkum před zasedáními poradní rady a jsou schopni poskytovat objektivní, přesné informace.

kompenzace pro členy poradní rady

ve většině případů se očekává, že členové poradní rady budou sloužit bez přímé náhrady. Členové poradního sboru, kteří dostávají zaplaceno, dostávají menší částky než řádní ředitelé. Když členové poradní rady dostanou náhradu, je to obvykle ve formě akciového podílu ve společnosti nebo prostřednictvím malého ročního stipendia. Členové poradního sboru pro neziskové organizace obvykle slouží bez náhrady. Typicky, správní rady uhradí členům poradní rady cestování, ubytování, nebo jiné výdaje, které jim vzniknou v průběhu jejich povinností.

rozdíly v povinnostech členů představenstva

primární úlohou členů představenstva je strategizovat organizační úspěch a budoucí udržitelnost. Další význam je, že správní rady mají odpovědnost najmout, monitorovat, a vyhodit generálního ředitele nebo výkonného ředitele. Správní rady mají také pravomoc provádět změny v týmu výkonného managementu.

jako primární organizační vůdci musí ředitelé správní rady vždy upřednostňovat zájmy organizace na prvním místě. Správní rady mají veškerou pravomoc a pravomoc pro rozhodování. Mají také veškerou odpovědnost za organizaci. Ředitelé představenstva mohou být žalováni společně nebo jednotlivě za to, že nedali náležitou péči svým povinnostem nebo za zanedbání svých povinností.

vytvoření poradního sboru by nemělo být považováno za“ jedno a hotovo“. Jak organizace procházejí různými fázemi a fázemi vývoje, budou mít různé potřeby. Nejméně jednou ročně by správní rady měly přezkoumat účel poradního sboru a vyhodnotit, zda mají stále správné osoby sloužící ve svých poradních radách, aby mohly odpovídajícím způsobem provádět úpravy. Vytvoření poradního sboru je jen jedním ze způsobů, jak mohou desky pracovat na zodpovědném plnění svých povinností.