Articles

Tietoja meistä / SAPS (Etelä-Afrikan poliisi)

lupa pitää hallussaan itsepuolustukseen tarkoitettua ampuma-asetta (Jakso 13)

henkilöllä saa olla hallussaan vain yksi ampuma-ase, haulikko, joka ei ole täysin tai puoliautomaattinen, tai käsiase, joka ei ole täysin automaattinen.Tämän pykälän mukainen lupa on voimassa viisi vuotta sen myöntämispäivästä, ellei sitä peruuteta tai päätetä vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.

lupa pitää hallussaan rajoitettua ampuma-asetta itsepuolustusta varten (14§)
henkilöllä saa olla vain yksi rajoitettu ampuma-ase tätä pykälää varten, joka on puoliautomaattinen kivääri tai haulikko, jota ei voi helposti muuttaa täysautomaattiseksi ampuma-aseeksi. Tämän pykälän mukainen lupa on voimassa kaksi vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.

ampuma-aseen hallussapitolupa satunnaista metsästystä tai urheiluammuntaa varten (15§)
henkilöllä voi olla tämän pykälän tarkoituksessa neljä ampuma-asetta, jotka ovat käsiase, joka ei ole täysautomaattinen; kivääri tai haulikko, joka ei ole täysin / puoliautomaattinen; tai tällaisen käsiaseen, kiväärin tai haulikon piippu, runko tai vastaanotin, joka katsotaan ampuma-aseeksi ja joka on myös luvanvarainen.

Jos henkilöllä on pykälän 13 mukainen itsepuolustuslupa, hän voi hakea vain kolmea ampuma-aselupaa tämän pykälän soveltamiseksi. Edellä 13 ja 15 kohdassa tarkoitetut käyttötarkoitukset voivat yhdessä olla enintään neljä ampuma-asetta.

tämän pykälän mukainen lupa on voimassa 10 vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.

 • satunnaisen metsästyksen tositteet:
  • riistalajit hakija haluaa metsästää
  • todistus metsästystoimintaan osallistumisesta
  • kirje, jossa ilmoitetaan, missä metsästys tapahtuu
  • tilanomistajan ilmoitus, jossa metsästys tapahtuu
  • yksityiskohtainen perustelu kiinnostuksestaan metsästykseen.
 • urheiluammunnan tositteet:
  • todiste urheiluammuntaan osallistumisesta
  • kirjallinen todiste urheiluammunnan kurinalaisuudesta, johon hakija haluaa osallistua
  • todiste kuulumisesta urheiluammuntaliittoon, – seuraan tai-järjestöön
  • Urheiluammuntatoiminnassa saavutetusta menestyksestä
  • yksityiskohtainen motivaatio kiinnostuksestaan urheiluammuntaan.

ampuma-aseen hallussapitolupa metsästykseen tai urheiluammuntaan (16 pykälä) ja ammattimaiseen metsästykseen (16 A pykälä)
vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalaki ei aseta rajoituksia sille, kuinka monta ampuma-asetta henkilöllä saa olla tämän luokan aseissa. Tässä kohdassa tarkoitettuja ampuma-aseita ovat käsiase, joka ei ole täysautomaattinen; kivääri tai haulikko, joka ei ole täysautomaattinen; puoliautomaattinen haulikko, joka on valmistettu ampumaan enintään viisi laukausta peräjälkeen ilman, että sitä tarvitsee ladata uudelleen tai ampuma-aseena pidettävän käsiaseen, kiväärin tai haulikon piippua, runkoa tai vastaanotinta, jolla on oltava myös lupa.

tämän pykälän mukainen lupa on voimassa 10 vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.

 • tositteet (16 jakso:
  • asiakirjatodisteet akkreditoidun urheiluammuntajärjestön tai Metsästäjäliiton omistautuneesta jäsenyydestä
 • todistusasiakirjat (jakso 16a):
  • asiakirjatodisteet akkreditoidun ammattimaisen Metsästäjäliiton omistautuneesta jäsenyydestä.

Lupa ampuma-aseen hallussapitoon yksityiskokoelmassa (17§)
henkilö voi hakea lupaa mille tahansa keräilyarvoiselle ampuma-aseelle, jonka on hyväksynyt keräykseen akkreditoitu keräilijäyhdistys ja jonka tulee kuulua akkreditoituun keräilijäyhdistykseen.
vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaan henkilö voi hakea lupaa tiettyjen lain 4§: ssä tarkoitettujen kiellettyjen ampuma-aseiden ja välineiden keräämiseen. Laissa ei aseteta rajaa sille, kuinka monta ampuma-asetta henkilöllä saa olla hallussaan tässä luokassa.
tämän pykälän mukainen lupa on voimassa 10 vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.
Lupa ampuma-aseen hallussapitoon ja lupa ampumatarvikkeiden hallussapitoon julkisessa kokoelmassa (pykälä 19)
rekisterinpitäjä voi myöntää yleiselle keräilijälle ampuma-aseen hallussapitoluvan julkisessa kokoelmassa ja luvan ampumatarvikkeiden hallussapitoon julkisessa kokoelmassa. Ampuma-asetta ja ampumatarvikkeita saa pitää esillä vain valtuutetussa museossa niiden turvatoimien mukaisesti, joita voidaan määrätä.
tämän pykälän mukaista ampuma-asetta saa käyttää vain akkreditoidulla ampumaradalla kyseisen ampumaradan sääntöjen ja rekisterinpitäjän asettamien ehtojen mukaisesti.
luvan haltijalla ei saa olla hallussaan enempää kuin 200 patruunaa, ellei rekisterinpitäjä kirjallisesti hyväksy suuremman määrän hallussapitoa.
tämän pykälän mukainen lupa on voimassa 10 vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain mukaisesti.
Licence to possess a firearm for business purpose (pykälä 20)
rekisterinpitäjä voi antaa tämän pykälän mukaisen luvan seuraaville:

 • vartiointiliike
 • henkilö, joka on akkreditoitu antamaan koulutusta ampuma-aseiden käyttöön
 • henkilö, joka on akkreditoitu antamaan ampuma-aseita teatteri -, elokuva-tai televisiotuotannoissa
 • henkilö, joka on akkreditoitu riistanvartijaksi
 • henkilö, joka on akkreditoitu harjoittamaan metsästystä koskevaa liiketoimintaa
 • kuka tahansa henkilö, joka on akkreditoitu käyttämään ampuma-aseita muuhun liiketoimintaan, kuten rekisterinpitäjä voi määrätä.

seuraava on vartiointiliikettä tukeva asiakirja:

 • Asiakirjatodistus Siran rekisteröinnistä.

seuraavat asiakirjat ovat todistusasiakirjoja ampuma-aseiden käyttöä koskevaa koulutusta, teatteri -, elokuva-tai televisiotuotantoa, riistanvartijaa ja metsästystä koskevaa liiketoimintaa varten:

 • oikeaksi todistettu jäljennös akkreditointitodistuksesta
 • kaikkien kouluttajien sukunimi ja tunnistenumero yrityksessä
 • Motivaatio hakemuksen perustelemiseksi.

tämän pykälän mukainen ampuma-aseen hallussapitolupa on voimassa viisi vuotta, ellei sitä peruuteta tai irtisanota vuoden 2000 ampuma-Asevalvontalain nojalla.
Lisälupa
henkilö voi hakea lisälupia kohtien 13, 14, 15, 16 ja 16a osalta.
seuraavien lisälupia koskevien vaatimusten on täytyttävä:

 • hakijan on asuttava samoissa tiloissa ajokortin haltijan kanssa.
 • hakijan on täytettävä kaikki kyseisen ampuma-aseen hallussapitoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset.
 • lisälupa on osa ampuma-aseiden enimmäismäärää, jonka henkilö saa antaa luvan kunkin luokan osalta.
 • ajokortin voimassaoloaika on sama kuin myönnettävän pääluvan.
 • toimilupa peruutetaan, jos päälupa peruutetaan tai lakkautetaan lain mukaan.