Articles

verhuurder en huurder

verhuurder en huurder, ook wel verhuurder en huurder genoemd, de partijen bij de leasing van onroerend goed, waarvan de relatie contractueel gebonden is. De verhuurder, of verhuurder, als eigenaar of bezitter van een eigendom—hetzij lichamelijk, zoals gronden of gebouwen, of incorporeel, zoals rechten van gemeenschappelijk of Van weg—gaat door middel van een lease, een overeenkomst voor een lease, of een ander instrument om een andere persoon, de huurder, of huurder, toe te staan om het exclusieve bezit en gebruik van het onroerend goed te genieten voor een bepaalde periode, meestal na betaling van een huur. In het algemeen kan elke persoon een huurovereenkomst verlenen of aannemen, hoewel er verschillende gewoonterecht en wettelijke kwalificaties en uitzonderingen zijn (met name met betrekking tot minderjarigen, vreemdelingen, misdadigers, de wettelijk krankzinnige, et al.). In het algemeen kan elke eigenaar van een eigendomsbelang een geldige huurovereenkomst verlenen voor een nalatenschap die gelijk is aan of kleiner is dan zijn eigen nalatenschap; Zo kan een persoon die zelf slechts een huurovereenkomst heeft, een ondergeschiktheid verlenen voor een periode die gelijk is aan of korter is dan zijn eigen huurovereenkomst.

Hugo Grotius
Lees meer over dit onderwerp
eigendomsrecht: verhuurder en huurder
in Anglo-Amerikaans recht hoeven huidige bezitsbelangen die lager zijn dan de vergoeding niet te worden beperkt tot het leven van de houder van de rente; zij…

de belangrijkste vormen van huurovereenkomst zijn: (1) een “huurovereenkomst voor een bepaalde periode” kan worden verleend voor een bepaalde periode, hetzij van een week of minder, hetzij voor een periode van enkele honderden jaren. Huurcontracten voor een bepaalde periode eindigen automatisch met het verstrijken van de periode. (2) een”periodieke huurovereenkomst” —toegekend jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks, wekelijks, of voor een andere periode—blijft voor onbepaalde tijd tot beëindigd door een kennisgeving om te stoppen gegeven door hetzij verhuurder of huurder. Een bepaalde vereiste periode van voorafgaande kennisgeving wordt beheerst door de wet en wederzijdse instemming. (3) een” huurovereenkomst naar believen ” blijft bestaan naar believen van verhuurder en huurder. Dergelijke pachtcontracten zijn relatief zeldzaam, maar worden soms gebruikt om te voldoen aan tijdelijke behoeften. Indien geen huur is overeengekomen, heeft de verhuurder recht op vergoeding voor gebruik en bezetting. (4) een” huurovereenkomst in lijden “is een waarin een huurder kwam in bezit door een wettige middelen, maar” houdt over, “of blijft in beroep, nadat zijn nalatenschap is beëindigd; de huurder wordt beschouwd als een” huurder in lijden ” en niet een overtreder. Een pacht in lijdzaamheid, zoals een pacht naar believen, wordt gemakkelijk omgezet in een periodieke pacht; en de pachter is eveneens aansprakelijk voor het betalen van een vergoeding voor gebruik en beroep. Onder bepaalde omstandigheden kan hij worden onderworpen aan sancties, zoals dubbele huur.

een huurovereenkomst of huurovereenkomst kan worden beëindigd door het verstrijken van de vastgestelde termijn waarvoor de huurovereenkomst werd verleend, door het verstrijken van de opzegtermijn of door verbeurdverklaring. Het is gebruikelijk om in een huurovereenkomst een uitdrukkelijke bepaling voor verbeurdverklaring van de huurovereenkomst in te voegen als de huurder niet in slaagt om de huur te betalen of breekt een van zijn convenanten. Als er een recht van verbeurdverklaring ontstaat, is het aan de verhuurder om te beslissen of hij het al dan niet afdwingt. In de meeste gevallen is hij verplicht om te dienen op de huurder een kennisgeving waarin de schending, die moet worden verholpen, indien mogelijk, en die compensatie, indien gewenst. De oude remedie van nood waarbij de verhuurder persoonlijke goederen in het bezit van de huurder zou kunnen invoeren, in beslag nemen en behouden totdat achterstallige huur werden betaald, is nog steeds beschikbaar in sommige rechtsgebieden, hoewel in een aanzienlijk aantal is afgeschaft, waardoor alleen de gewone juridische processen voor de inning van een schuld en de summiere procedure voor het uitwerpen van de huurder.