Articles

wynajmujący i najemca

wynajmujący i najemca, zwany także wynajmującym i najemcą, strony leasingu nieruchomości, których stosunek jest związany umową. Wynajmujący lub wynajmujący, jako właściciel lub posiadacz nieruchomości—cielesnej, takiej jak grunty lub budynki, lub niematerialnej, takiej jak prawa wspólne lub drogi—zgadza się poprzez dzierżawę, umowę najmu lub inny instrument, aby umożliwić innej osobie, najemcy lub najemcy korzystanie z wyłącznego posiadania i korzystania z nieruchomości przez określony czas, zwykle po zapłaceniu czynszu. Ogólnie rzecz biorąc, każda osoba może udzielić lub wziąć dzierżawę, choć istnieje kilka common-law i ustawowych kwalifikacji i WYJĄTKÓW (zwłaszcza w odniesieniu do nieletnich, cudzoziemców, przestępców, legalnie obłąkanych i in.). Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, każdy właściciel udziałów w nieruchomości może udzielić ważnej dzierżawy dla każdej nieruchomości równej lub mniejszej niż jego własna; tak więc osoba, która sama ma tylko dzierżawę, może udzielić dzierżawy na dowolny okres równy lub krótszy niż jego własna dzierżawa.

Hugo Grotius
Czytaj więcej na ten temat
prawo własności: właściciel i najemca
w prawie Anglo-amerykańskim obecne interesy posiadania mniejsze niż opłata nie muszą ograniczać się do życia posiadacza odsetek; oni…

podstawowe formy najmu są następujące: (1) „dzierżawa na czas określony” może być udzielana na dowolny okres, zarówno na tydzień, jak i krócej lub na kilkaset lat. Dzierżawa na czas określony kończy się automatycznie wraz z upływem tego okresu. (2)”okresowa dzierżawa” —przyznawana corocznie, kwartalnie, miesięcznie, tygodniowo lub na inny okres—trwa bezterminowo, dopóki nie zakończy się wypowiedzeniem wydanym przez właściciela lub najemcę. Określony wymagany okres wcześniejszego powiadomienia jest regulowany przez prawo i obopólną zgodę. (3) „dzierżawa do woli” trwa zgodnie z wolą zarówno właściciela, jak i najemcy. Takie dzierżawy są stosunkowo rzadkie, ale czasami są używane do zaspokojenia tymczasowych potrzeb. Jeśli nie zostanie uzgodniony czynsz, Wynajmujący ma prawo do odszkodowania za użytkowanie i zajęcie. (4)” dzierżawa w cierpieniu „to taka, w której najemca wszedł w posiadanie w sposób zgodny z prawem, ale” trzyma „lub pozostaje w okupacji, po zakończeniu jego majątku; najemca jest uważany za” dzierżawcę w cierpieniu”, a nie intruza. Dzierżawa w cierpieniu, podobnie jak dzierżawa do woli, jest łatwo przekształcana w okresową dzierżawę; i najemca jest podobnie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za użytkowanie i zajęcie. W pewnych okolicznościach może podlegać karom, takim jak podwójny czynsz.

umowa najmu lub dzierżawy może wygasnąć po upływie ustalonego terminu, na który została udzielona, po wygaśnięciu wypowiedzenia lub przepadku. Zwykle w umowie najmu umieszcza się wyraźne postanowienie o przepadku umowy najmu, jeśli najemca nie zapłaci czynszu lub złamie którekolwiek ze swoich zobowiązań. Jeśli powstaje prawo do przepadku, to właściciel decyduje, czy go wyegzekwować. W większości przypadków jest on zobowiązany do doręczenia najemcy zawiadomienia określającego naruszenie, wymagającego usunięcia, jeśli to możliwe, i wymagającego odszkodowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Starożytny środek zaradczy, za pomocą którego właściciel może wejść, przejąć i zachować własność osobistą w posiadaniu najemcy do czasu zapłaty zaległości czynszu, jest nadal dostępny w niektórych jurysdykcjach, choć w znacznej liczbie został zniesiony, pozostawiając tylko zwykłe procesy prawne dotyczące windykacji długu i skróconą procedurę wyrzucenia najemcy.